REGULAMENT CARDURI DE FIDELITATE ALPHEGA

ORGANIZATORUL ȘI INFORMAREA PUBLICULUI

Acest program de carduri de fidelitate Alphega („Programul de Fidelitate”) este organizat și desfășurat de Alliance Healthcare Romania SRL, societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/9802/1996, cod unic de înregistrare fiscală RO 8955860, cont IBAN RO14 BRDE 445SV 0367 857 4410, deschis la BRD-GSG Suc. Unirea, reprezentată prin domnul TRANDAFIR IULIAN GEORGE ("Organizatorul").

Participanții la Programul de Fidelitate sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament, potrivit celor menționate mai jos ("Regulamentul").

Regulamentul stă la dispoziția oricărui participant la Programul de Fidelitate, pentru consultare, pe site-ul web http://www.alphega-farmacie.ro. De asemenea, Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, ca urmare a unei solicitări scrise trimise către Organizator la adresa indicată mai sus sau la adresa de email contact@alphega-farmacie.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/ completa și/ sau schimba Regulamentul pe parcursul desfășurării Programului de Fidelitate, având obligația de a anunța participanții în mod oficial prin publicarea pe site-ul web http://www.alphega-farmacie.ro, cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabilă.


ZONA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI DE FIDELITATE

Programul de Fidelitate este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României în farmaciile Alphega și la partenerii săi, conform anexei atașate la prezentul Regulament.

DURATA PROGRAMULUI DE FIDELITATE

Programul de Fidelitate a fost lansat la data de 18.02.2019 și are durata nedeterminată. Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea Programului de Fidelitate. Înștiințarea referitoare la încetarea Programului de Fidelitate va fi afișată pe site-ul web http://www.alphega-farmacie.ro/. Acest anunț va fi însoțit de condițiile și data limita de utilizare a beneficiilor acumulate prin Programul de Fidelitate.


CONDIȚII DE PARTICIPARE

Poate fi membru al Programului de Fidelitate orice persoană fizică de minim 18 ani împliniți la momentul participării („Participantul”).

La Programul de Fidelitate se poate participa numai prin completarea și semnarea formularului de înscriere. Formularele de înscriere sunt accesibile:
1. în format fizic în oricare din farmaciile Alphega sau în locațiile partenerilor participanți la Programul de Fidelitate.
2. în format electronic pe site-ul http://www.alphega-farmacie.ro/.

Participantul trebuie să furnizeze datele sale reale în vederea completării integrale a formularului de înscriere. Participantul este obligat să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii din formularul de înscriere. Aceste câmpuri sunt: nume, prenume, dată naștere, număr telefon. Restul câmpurilor sunt opționale: sex, localitate, adresa de email, județ/ sector.

După completarea formularului de înscriere, Participantul îl verifică și, dacă datele introduse sunt corecte, îl semnează. Formularul nesemnat sau conținând date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea participării la Programul de Fidelitate.

După completarea corectă a formularului și predarea lui în farmaciile Alphega, personalul farmaciei activează cardul oferind acces la beneficiile Programului de Fidelitate. Înainte de eliberare, farmacia poate verifica după număr de telefon dacă clientul mai are un card emis activ.

In cazul completarii electronice a formularului de inscriere, prin introducerea codului de verificare si finalizarea procesului de inscriere se considera ca participantul isi da consmitamantul si semneaza formularul de inscriere.

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica corectitudinea și integralitatea informațiilor declarate de Participant pe formularul de înscriere în Programul de Fidelitate la momentul semnării formularului. În situația în care informațiile sunt eronate sau incomplete, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica starea cardului în sistem în card invalid, limitând accesul posesorului de card până la rectificarea erorilor, însă fără acces la beneficiile oferite prin cardul de fidelitate.


CARDUL DE FIDELITATE ALPHEGA

La baza Programului de Fidelitate se află cardul de fidelitate Alphega destinat clienților Alphega. Orice client deținător de card de fidelitate Alphega, care îndeplinește criteriile de participare din prezentul Regulament, va putea dobândi calitatea de Participant.

După ce cardul de fidelitate Alphega a fost activat prin inscrierea electronica sau de catre farmacist în urma completării corecte și integrale a formularului de înscriere în Programul de Fidelitate, cardul oferă Participanților posibilitatea de a alege la fiecare tranzacție în parte, tipul de beneficiu, conform ofertelor specifice campaniilor din momentul efectuării tranzacției.

Campaniile sunt organizate avand in vedere nevoile Participantilor, membri Club Alphega, identificate prin datele colectate in conditiile prezentului regulament.

Cardul de fidelitate Alphega are o singura varianta: CLUB ALPHEGA

Fiecare Participant are dreptul la un singur card de fidelitate activ și valid.

Organizatorul își rezervă pe deplin dreptul de a invalida cardurile clienților care dețin două sau mai multe astfel de carduri, fără notificare prealabilă.

Falsificarea oricărui card se pedepsește conform legilor.

Organizatorul poate emite și alte tipuri de carduri, adresate anumitor categorii de clienți, în baza unor regulamente distincte.

Accesul la beneficiile oferite în baza acestui card este posibil doar pentru Participanții care dețin un card cu toate datele obligatorii completate corect în sistem, adică au completat și semnat formularul de înscriere, conform specificațiilor din prezentul Regulament. Clienții care nu completează și nu semnează formularul de înscriere în Programul de Fidelitate in condițiile prezentului regulament nu vor putea primi cardul de fidelitate si calitatea de Participant.

Farmacistul Alphega dezactivează cardul în cazul în care a fost pierdut/ deteriorat iar la solicitarea expresa a titularului, eliberează și activează un nou card pe care îl asociază clientului deja existent în sistem.

Clienții farmaciei care nu dețin un card de fidelitate și doresc să se înscrie în Programul de Fidelitate vor putea completa formularul in farmacie și vor primi pe loc cardul de fidelitate Alphega.

In cazul completării formularului online Participantul primeste un card virtual. Participantul poate sa selecteaze in formularul de inscrier electronic o farmacie Alphega în care dorește să primească un card in format fizic.


MECANISMUL PROGRAMULUI DE FIDELITATE

Condițiile specifice fiecărei campanii sunt anunțate conform celor menționate mai sus.
FOLOSIREA CARDULUI DE FIDELITATE

Farmacistul Alphega activează cardul de fidelitate la eliberarea lui către un nou client după completarea in farmacie formularului de înscriere pe suport din hartie.

Utilizarea cardului de fidelitate Alphega se poate face numai de către titularul acestuia. În caz contrar, titularul cardului își asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă care poate să apară în legătură cu beneficiile cardului de fidelitate.

Un Participant poate face achiziții fără card prin identificarea în sistem cu ajutorul numărului de telefon.

Farmacistul Alphega la solicitarea clientului poate furniza detalii privind starea cardului (ex.: activ sau inactiv)


CARDURILE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

Alphega își rezervă dreptul de a anula orice card de fidelitate după o perioadă de 3 luni de neutilizare sau dacă a fost folosit încălcând-se oricare dintre prevederile prezentului Regulament sau ale dispozițiilor legale. Termenii si condițiile fiecărei campanii se vor completa cu dispozițiile prezentului Regulament. Titularul cardului de fidelitate va fi anunțat cu privire la anularea cardului de fidelitate în termen de 3 zile de la anularea acestuia.

Titularul cardului de fidelitate va pierde dreptul de a utiliza beneficiile dobândite ca urmare a achizițiilor de produse făcute în baza cardului și orice alte beneficii atașate cardului de fidelitate atunci cand cardul este anulat.

Un client va putea solicita emiterea unui nou card de fidelitate, dacă un card Alphega s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, însă numai după ce a anunțat în farmacie acest lucru. În cazul cardurilor deteriorate, pierdute sau furate, beneficiile deja existente sunt transferate pe noul card. Înlocuirea cardului se face după identificarea participantului.


FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE RELATII CU CLIENȚII

Titularii de card pot obține informații referitoare la funcționarea Programului de Fidelitate și folosirea cardului apelând la personalul din farmaciile Alphega.

Titularul cardului va anunța fără întârziere pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de fidelitate. În scopul protejării datelor personale ale Participanților la Programul de Fidelitate, serviciul clienți va solicita anumite informații pentru a stabili identitatea Participantului. Dacă farmacistul Alphega nu a stabilit în mod corespunzător identitatea Participantului în baza informațiilor primite de la Participant, acesta este îndreptățit să refuze furnizarea de informații.


PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Programului de Fidelitate pot fi dezvăluite terților, parteneri contractuali ai Organizatorului numai în legătură cu și pentru realizarea scopului prevăzut în prezentul Regulament.

Prin semnarea formularului de înscriere, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Datele cu caracter personal ale Participanților sunt prelucrate în baza prezentului Regulament în scopul înscrierii în Programul de Fidelitate și al acordării beneficiilor.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului European 679/ 2016 privind protecția datelor cu caracter personal pe durata Programului de Fidelitate și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la Programul de Fidelitate și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare. Organizatorul poate transmite aceste date terților în condiții de strictă confidențialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament.

Următoarele date cu caracter personal pot fi colectate: nume, prenume, dată naștere, număr telefon, e-mail, semnătură, sex, profesie, localitate, județ/ sector.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament (completarea formularului de înscriere), acestea vor intra în baza de date a Organizatorului în vederea acordării cardului de fidelitate și a beneficiilor Programului de Fidelitate.

Organizatorul poate solicita Participanților consimțământul pentru utilizarea în alte scopuri a datelor cu caracter personal colectate, cum ar fi acțiuni de marketing direct. Pentru orice alt scop de prelucrare, clienții vor avea posibilitate de a-și exprima acordul separat. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților în conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 679/2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Astfel, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră prin completarea formularelor de înrolare în Programul de Fidelitate. Furnizarea datelor cu caracter personal este opțională, însă refuzul oferirii tuturor datelor cu caracter personal solicitate în mod obligatoriu în scopul înscrierii în Programul de Fidelitate vă împiedică să aveți acces la beneficii ale Programului.

Datele cu caracter personal ale Participanților înrolați în Programul de Fidelitate vor fi stocate doar pe perioada Programului de Fidelitate, sau până la data la care Participantul nu mai dorește să facă parte din Programul de Fidelitate, solicitând expres acest lucru. Datele personale (sau anumite date personale) vor putea fi prelucrate și după expirarea duratei, dacă Organizatorul are un interes legitim sau o obligație legală.

Pentru atingerea scopului, Organizatorul utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Aceștia pot avea calitatea de Împuterniciți sau Operatori Asociați, iar acestora le pot fi furnizate unele date cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de Organizator și cu respectarea strictă a instrucțiunilor Organizatorului cu privire la prelucrarea acestor date.

Datele cu caracter personal pe care le transmitem către Împuterniciți sunt limitate la informațiile minim necesare pentru prestarea respectivelor servicii. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm prelucrează datele cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite și către autorități publice, atunci când există o obligație legală sau contractuală în acest sens, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există o ancheta in curs privind săvârșirea unei infracțiuni.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale Participanților înrolați în Programul de Fidelitate, aceștia au următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: Participanții au dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal ale acestora sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: Participanții au posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor lor cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: Participanții au dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideră că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă Participanții nu doresc ștergerea datelor cu caracter personal, ci restrângerea utilizării lor; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă Participanții au nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) Participanții s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la baza consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

e) Dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulara în care se află Participanții, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a se opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

g) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-a furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată, sau în format electronic, la următoarea adresă: București, Str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 7, Sector 6, pe adresa de e-mail dataprotection@alliance-healthcare.ro sau telefon: +(40) 021 407.77.11, în atenția DPO al Alliance Healthcare Romania SRL. De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

h) Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente. În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în acest Regulament se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 18 ani.
LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.
Alliance Healthcare Romania SRL
Prin Iulian George Trandafir
Director general